REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem programu jest PR FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów pizzerii Koło Pieca

4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty

można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i

przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

8. Informacja o terminie zakończenia Programu Darmowe Pizze zostanie zamieszczona na

stronie www.kolopieca.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

9. W przypadku zakończenia Programu Darmowe Pizze punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.§2. DEFINICJE


1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klient – osoba dokonująca zakupów na stronie internetowej www.kolopieca.pl

3. Organizator – PR FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo założy konto na stronie www.kolopieca.pl.§3. UCZESTNICTWO


1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w www.kolopieca.pl oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3. Z chwilą założenia konta na stronie www.kolopieca.pl klient

dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu Darmowe Pizze.§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1. Punkty przyznawane są do każdego zamówienia opłaconego oraz zrealizowanego. Za każde zamówienie klient otrzymuje jeden punkt / pieczątkę.

2. Punkty przyznawane są od momentu założenia konta na stronie internetowej www.kolopieca.pl.

3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD


1. Klient punkty zgromadzone na swoim koncie wymienna na darmową pizzę. Wymiana punktów następuje automatycznie po zgromadzeniu 10 punktów i wybraniu pizzy do koszyka w systemie zamawiania. System automatycznie rabatuje najtańszą pozycję. W celu realizacji zamówienia z dostawą do klienta muszą zostać spełnione minimalne wymagania dostawy. Wartość zamówienia oraz koszt dostawy zależne od punktu oraz strefy dostawy. W przypadku wyboru pizzy i wybraniu opcji z odbiorem osobistym system nie będzie wymagał spełnienia minimalnej wartości zamówienia.

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE


1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@kolopieca.pl stosowną informację.

2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.§8. REKLAMACJE


3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: kontakt@kolopieca.pl

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

5. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.§9. DANE OSOBOWE


1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: PR FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie

lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo

do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

7. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego.

Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.kolopieca.pl

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.